Article of Thai Hypnosis.net
(Psychology)

ALFRED ADLER: CREATIVE EVOLUTION AND SOCIAL INTEREST

ALFRED ADLER: CREATIVE EVOLUTION AND SOCIAL INTEREST

จุดยืนที่สำคัญของAdler คือ สุขภาพจิตที่ดีของคนขึ้นอยู่โดยตรงกับประโยชน์ที่ทำให้แก่ชุมชนในสังคม เขาเห็นว่าเผ่าพันธ์ของมนุษย์จะอยู่ไม่ยืดถ้าสมาชิกในสังคมไม่ช่วยเหลือกัน ทั้งนี้ชีวิตของทารกแต่ละคนขึ้นอยู่กับว่าผู้ใหญ่จะชาวยดูแลพวกเขาให้ดีหรือไม่ นอกจากนี้การอยู่รอดของเผ่าพันธ์มนุษย์ยังขึ้นอยู่กับว่า มนุษย์รักใคร่ปองดองกันและช่วยกันสร้างสรรค์หรือไม่ในสังคมซึ่งสลับซับซ้อนนั้น ความต้องการของสมาชิกจะได้รับการตอบสนองโดยวิธีแบ่งหน้าที่กันทำและประสานงานของสมาชิก ดังนั้น ถ้าไม่มีการร่วมมือและความหวังดีต่อกันมนุษยชาติจะสูญพันธ์

Adlerได้กล่าวถึงความร่วมมือโดยการอ้างถึงวิวัฒนาการของเผ่าพันธ์ เขาเสนอว่ามีวิวัฒนาการที่สร้างสรรค์ซึ่งมนุษย์ทุกคนใฝ่หาความสมบรูณ์แบบ มีการตื่นเคลื่อนไหวและปรับตัวเข้ากับโลกภายนอกตลอดเวลา มีความต้องการที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นและจัดการกับมันตามความคิดเห็นของเขา มนุษย์ทุกคนกำลังอยู่ในภาวะวิวัฒนาการที่สร้างสรรค์ มนุาย์ได้ประโยชน์อย่างมากจากความร่วมมือกันและจากผลงานของบรรพบุรุษในขณะที่ต่อสู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อปรับปรุงตัวเองของเรา ตามความคิดเห็นของAdlerเป้าหมายสุดท้ายก็คือการสร้างชุมชนในอุดมคติขึ้นมาได้

Adlerเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะรู้สึกและทำประโยชน์ แต่มันจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อมีการแนะแนวและการอบรมที่ถูกต้อง Adlerให้คำนิยามของ Social interest ว่า ” เป้นการต่อสู้เพื่อสร้างชุมชนซึ่งต้องคิดว่ามันต้องอยู่ต่อไป หรืออาจคิดว่ามนุษยชาติได้ถึงเป้าหมายของความสมบรูณ์แบบแล้ว” การต่อสู้เพื่อเป้าหมายของผู้อื่นจะทำให้เราได้บรรลุเป้าหมายด้วย การต่อสู้ดังกล่าวยังหมายถึงความเคารพและเห็นใจมนุษย์ทุกคน เราเปิดใจให้กับผู้อื่นและยินดียอมรับเขาและตามความหมายของแอ้ดเลอร์ มีการนับถือชีวิตของผู้อื่นเหมือนของตน ผลงานช่วงหลังของเขาก็เต็มไปด้วยข้อคิดซึ่งเป็นมนุษย์นิยม (humanist)

 


คลิกเพื่อกลับไปยังหน้าแรก

www.thaihypnosis.net

ศูนย์การให้คำปรึกษาและการสะกดจิตด้วยเทคนิค NLP